دمو 13

دمو 13

دمو 13

دمو13 با موضوعیت شرکت های باربری و حمل و نقل طراحی شده است. این نمونه کار می تواند معرف یک شرکت فعال در حمل و نقل بوده و از این طریق سفارش کار را از مشتری دریافت و بین رانندگان توزیع کند. همچنین این سایت قادر است تا با برخورداری از فرمی جداگانه اقدام به جذب رانندگان نیز نماید. این سایت با بهره گیری از رنگی متمایز و جالب توجه به سایتی زیبا و قابل اعتماد تبدیل شده است.