دمو 26

دمو 26

دمو 26

سایت دمو 26 با کارکردی شرکتی و معرفی محور برای یک رستوران می تواند با استفاده از امکانات خاص خود تبدیل به سیتمی برای رزرو میز و استفاده از خدمات رستورانی و گردشگری شود. پیش نمایش زنده این سایت به خوبی نشان دهنده پتانسیل این قالب است.