دمو 14

دمو 14

دمو 14

قالب دمو14سایتی با کاربرد سایت های خبری و دولتی است. این سایت مناسب مراکز و نهادهای دولتی و شبه دولتی، مراجع رسمی و سایت های خبری است. قالب دمو14 با الگو برداری از سایت های دولتی می تواند معرف یک مرکز مانند شهرداری ها و فرهنگسراها باشد. چنانچه این سایت توجه شما را جلب کرده است می توانید آن را به صورت زنده نیز تماشا کنید.